میثم شاکر

مدیرعامل شرکت توسعه پایدار آرکا (آرکاباتری)